Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

ArcEvents Oy, Oukarinkatu 4 C 11, 38700 Kankaanpää, FI3342076-5

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jouni Kovero, info@arcevents.blue, +358 405435726

Rekisterin nimi

ArcEvents Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on ArcEvents Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä tilauksien hallinta ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Nimi
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköposti
  • Tilausten tiedot
  • Tilausten seurantakoodit

Säännönmukaiset tietolähteet

Verkkokauppa, retkien varauslomakkeet ja siihen liittyvät järjestelmät sekä lisäksi verkkokaupan markkinointiin liittyvät kampanjat.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille lukuun ottamatta verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi).

Tietoja voidaan luovuttaa nähtäväksi rekisterissä oleville henkilöille tarkistusta varten. Tiedot voidaan poistaa järjestelmästä pyydettäessä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille lukuun ottamatta tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi). Rekisteriä säilytetään sähköisessä muodossa suojatulla palvelimella ja se on suojattu salasanalla.

--------------------------------------------

Data protection disclaimer / Confidentiality disclaimer

Registration form (according to Personal Data Act, Finnish legislation, 523/1999, 10§)

 

Registered company / database holder

ArcEvents Oy, Oukarinkatu 4 C 11, 38700 Kankaanpää, FI3342076-5

 

Contact person:

Jouni Kovero, info@arcevents.blue, +358 405435726

Register / database name:

ArcEvents Oy:n asiakasrekisteri

Purpose of personal data usage and maintaining the database: 

The Purpose of personal data usage is the administrating of customer database, orders management and handling. The given information may be used for further developing the business and for statistical purposes. 

 

Register / database content:

Name
* Address 
* Telephone number
* E-mail address 
* Placed orders: info and tracking codes 

 

Register / database locations:

ArcEvents web shop, affiliated software systems, web shop related marketing.

The given data shall not be further passed to third parties, except for technical-related managing of web shop (f e. server or software maintenance)

The given data shall be passed to the registered persons for inspection. The date will be removed from the database upon request.

 

Register / database protection: 

The register / database shall not be passed on to third parties, except for technical-related managing of web shop (f.e. server or software maintenance)

Register / database is password protected.

------------------------------------------------------------------------

Haftungsausschluss zum Datenschutz / Haftungsausschluss zur Vertraulichkeit Registrierungsformular (gemäß Gesetz über personenbezogene Daten, finnische Gesetzgebung, 523/1999, 10§)

 

Eingetragenes Unternehmen/Datenbankinhaber ArcEvents Oy, Oukarinkatu 4 C 11, 38700 Kankaanpää, FI3342076-5

 

Ansprechpartner: Jouni Kovero, info@arcevents.blue, +358 405435726 ​

 

Register-/Datenbankname: ArcEvents Oy:n asiakasrekisteri ​

 

Zweck der Nutzung personenbezogener Daten und Pflege der Datenbank: Der Zweck der Nutzung personenbezogener Daten ist die Verwaltung der Kundendatenbank, die Verwaltung und Abwicklung von Bestellungen. Die bereitgestellten Informationen können zur Weiterentwicklung des Geschäfts und zu statistischen Zwecken verwendet werden.

 

Register-/Datenbankinhalt: * Name * Adresse * Telefonnummer * E-Mail-Adresse * Aufgegebene

 

Bestellungen: Informationen und Tracking-Codes Register-/Datenbankstandorte: ArcEvents-Webshop, angeschlossene Softwaresysteme, Webshop-bezogenes Marketing. Eine Weitergabe der angegebenen Daten an Dritte erfolgt nicht, außer für die technisch bedingte Verwaltung des Webshops (z. B. Server- oder Softwarewartung). Die angegebenen Daten werden den registrierten Personen zur Einsichtnahme weitergegeben. Auf Wunsch wird das Datum aus der Datenbank entfernt.

 

Register-/Datenbankschutz: Eine Weitergabe des Registers/Datenbank an Dritte ist nicht gestattet, ausgenommen für die technisch bedingte Verwaltung des Webshops (z.B. Server- oder Softwarewartung). Register/Datenbank ist passwortgeschützt.